top of page

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МАНЛАЙЛЛЫН ХАКАТОН

Орхон аймгийн ЗДТГ-ын санаачилгаар Эрдэнэт хотод тулгамдаж буй асуудлуудыг манлайлагч эмэгтэйчүүдийн оролцоотойгоор шийдвэрлэх хакатон уралдааныг 250 эмэгтэйчүүд дунд зохион байгуулсан. Уралдааны үр дүнд нийт 200 гаруй сая төгрөгний техникийн болон бодлогын дэмжлэгийг эмэгтэйчүүдийн санаачилсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд босгож өгсөн.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page