top of page

NEXTGEN


Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төвийн “NextGen” нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх төслийн уралдааны зөвлөх байгууллагаар ажиллаж 50 багийн 150 оролцогчид “Design thinking”, төсөл боловсруулах аргачлалын сургалт зохион байгуулж, зөвлөгөө өгч ажилласан.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page