top of page
back dark big.png

GROWTH PROGRAM

& HACKATHON

Design thinking

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг загварчлах, хөгжүүлэх, сайжруулах “Design Thinking”аргачлалд суурилсан хөтөлбөр бөгөөд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тань хэрэглэгчдийн санал, санаачлагад тулгуурлан хөгжүүлэх хөтөлбөр юм.

Hackathon

Байгууллагад болон нийгэмд тулгамдаж буй аливаа асуудлын шийдлийг богино хугацаанд бүх талын оролцогчдыг оролцуулан боловсруулах боломжийг олгодог бөгөөд шинэ төсөл, гарааны бизнес эхлүүлэх, бизнес загвар боловсруулах, технологийн шийдэл, программ, аппликейшин, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд тохиромжтой.

 8+1 хөтөлбөр

Компанийн ашиг олох чадамж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, тогтвортой байдлыг бий болгох, компанийн стратегийг тодорхой болгох, санхүүжилт татах боломжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр.

bottom of page