top of page

ТӨСӨЛ
ХӨТӨЛБӨР

Бид гарааны бизнесийн эко системийг хөгжүүлэгч байгууллага гэдэг утгаар олон талт хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. Энэ хүрээнд соёл, ур чадвар, дэд бүтэц, хууль эрх зүй, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр дараах онцлох төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн. Цаашид Монголын гарааны бизнесийн экосистемийг хөгжүүлэх чиглэлд олон улсын болон дотоодын байгууллагуудтай хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд бэлэн байна.

Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр

Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд

bottom of page